Trafiktillstånd för godstransport

Ska du skaffa trafiktillstånd? Vi vet hur du går tillväga!

Trafiktillstånd gods

Trafiktillstånd

Trafiktillståndet är något av det absolut viktigaste i verksamheten när du bedriver godstransporter eller annan yrkesmässig trafik. Tillståndet är ett villkor för att överhuvudtaget arbeta med yrkesmässig trafik.

Att skaffa ett giltigt trafiktillstånd kan vara en tidskrävande process som kräver ett stycke tålamod. Hur går du tillväga när du snabbt behöver få tag i ett trafiktillstånd för godstransport till din verksamhet?

Yrkeskunnande

För att driva en effektiv transportverksamhet krävs dedikerat yrkeskunnande. Minst en person på företaget bör ha särskilt ansvar för detta område. Det kan vara din chef om du är anställd eller dig själv om du är egenföretagare.

Kunskapsprov

För att bli trafikansvarig krävs godkänt på ett skriftligt kunskapsprov, bestående av två delar. Proven, som omfattar ämnen som civilrätt, socialrätt, handelsrätt och trafiksäkerhet, görs på Trafikverkets förarprovskontor. Många väljer att förbereda sig genom kortare utbildningar hos branschorganisationer eller privata utbildningsföretag.

Kravet om gott anseende

Transportstyrelsen gör en helhetsbedömning av din lämplighet som yrkeschaufför. De granskar register som Kronofogden, vägtrafik och belastning. Samarbetet med myndigheter som Åklagarmyndigheten, Skatteverket och konkursförvaltare bidrar till en grundlig bedömning. Tidigare konkurs, allvarliga brott eller skulder kan påverka din ansökningsgodkännande.

Ekonomiska resurser

För att driva eget företag inom transport behöver du tillräckligt med ekonomiska resurser. Kravet är att kapital och reserver bör vara minst 9000 euro för ett fordon och ytterligare 5000 euro för varje ytterligare fordon. Årlig bekräftelse av dina ekonomiska resurser av en godkänd revisor eller redovisningskonsult är också nödvändig.

Därför krävs trafiktillstånd

Det är ett väldigt ansvarsfullt arbete att köra godstransporter med lastbil och andra transportfordon. Det ställer höga krav på förarens kunskap såväl som skicklighet. Av denna anledningen finns det därmed också en lag och en förordning som reglerar kraven på yrkesförarkompetens

Skäl till att skaffa ett trafiktillstånd

  • Innehav av trafiktillstånd ger ett professionellt intryck samt större respekt hos den övriga gods transportnäringen.
  • När du har ett trafiktillstånd behöver du aldrig fundera huruvida du kan ta ett visst uppdrag eller inte.
  • Du slipper problem vid poliskontroller.
Skäl till att skaffa trafiktillstånd
Trafiktillstånd på väg

Trafikansvariga konsulter

  • Vi förmedlar trafikansvariga konsulter för att snabbt få ditt trafiktillstånd, sparar tid och undviker förluster genom stillastående transporter.
  • Våra konsulter är experter inom yrkesmässig trafik och godstransporter, med bevisad erfarenhet, yrkeskunnande och höga standarder.
  • Vi garanterar att våra konsulter har de nödvändiga proven, lång erfarenhet och uppfyller alla krav för att säkerställa högsta möjliga kvalitet och pålitlighet.

”Det kan finnas många anledningar till att ett visst företag ännu inte ännu har ett giltigt trafiktillstånd: Kanske har du precis har startat upp verksamheten och tiden räcker inte till. Det kan också vara så att företaget inte uppfyllt alla krav som Transportstyrelsen ställer när de utför prövning av trafiktillståndet.”

Vad är Trafiktillstånd?

I Sverige regleras trafiktillstånd för transporter av gods och passagerare mot betalning av Transportstyrelsen, som är den myndighet som ansvarar för att reglera och övervaka olika aspekter av transport och trafik. Kravet på trafiktillstånd gäller för både nationella och internationella transporter inom landet.

Huvudsyftet med trafiktillståndet är att säkerställa att transporter av varor eller personer sker på ett säkert och effektivt sätt samt att företag och förare uppfyller nödvändiga standarder och krav. Trafiktillståndet ger myndigheterna möjlighet att reglera och övervaka transportföretag och deras verksamhet för att säkerställa överensstämmelse med lagar och bestämmelser.

För att erhålla ett trafiktillstånd måste transportföretaget ansöka hos Transportstyrelsen och uppfylla vissa krav, inklusive finansiell stabilitet, teknisk kompetens och försäkringsskydd. Trafiktillståndet anger de villkor och regler som företaget och dess förare måste följa, och det kan variera beroende på typen av transport och andra faktorer.

Trafiktillståndet kan också innefatta bestämmelser om tunga eller specialtransporter samt regler för hur transporter ska rapporteras och dokumenteras. Transportstyrelsen kan utfärda sanktioner eller dra tillbaka trafiktillståndet om ett företag eller en förare inte följer de fastställda reglerna och bestämmelserna.

Det är viktigt för transportföretag och förare att vara medvetna om och följa de aktuella lagarna och föreskrifterna gällande trafiktillstånd i Sverige för att undvika legala påföljder och säkerställa en säker och regelbunden transportverksamhet.

Vem kan ansöka ett trafiktillstånd?

Vem som kan ansöka för att bli trafikansvarig beror på en rad olika faktorer, till exempel vilken företagsform du har. Hos juridiska personer som innehar trafiktillstånd måste det finnas en trafikansvarig. Den som ska ha yrkeskunnandet är den individ som ansvarar för godstransport verksamheten.

Det går även utmärkt att söka trafiktillstånd för aktiebolag, och då är det viktigt att viktigt du anger vem eller vilka individer som är aktieägare. Detta eftersom Transportstyrelsen först påbörjar den fullständiga prövningen när alla uppgifter har inkommit.

När det kommer till ekonomiska föreningar är det vanligtvis företagets vd som är trafikansvarig. Om det inte finns någon vd på företaget så behöver man utse en styrelseledamot som trafikansvarig.

Hur lång är handlingstiden?

Transportstyrelsen påbörjar prövningen och handläggningen av ditt ärende cirka fyra till nio veckor från den dag du skickat in ansökan och betalar. Så snart prövningen av ditt ärende är klar kommer du att få ditt beslut. Beslutet skickas ut till tillståndshavaren med traditionell post. Om en individ mot förmodan skulle olämplighetsförklaras så kommer också beslutet skickas ut till denna personen. Om du får ett positivt beslut gällande trafiktillståndet, så kommer detta att börja gälla under samma dag som Transportstyrelsen registrerar detta.

Hur länge är ett trafiktillstånd för godstrafik giltigt och hur förnyar med det?

Ett trafiktillstånd gäller tillsvidare om inget annat sägs. Vid särskilda skäl, kommer trafiktillståndet begränsas till en viss tidsram. Det går även också bra att förnya ett trafiktillstånd, och det är rekommenderat att du skicka in ansökan om att förnya ett tillstånd senast en månad innan giltighetstiden för det äldre tillståndet löper ut. Då kommer du utan problem kunna fortsätta bedriva godstrafik till dess att ansökningsärendet blir avgjort.

Om du befinner dig i en situation där du inte har tid att genomföra proven så har du möjlighet att anlita en extern trafikansvarig konsult. Hos oss på Trafiktillstand.nu kan du snabbt få hjälp med att hyra in en extern trafikansvarig konsult som hjälper dig med ett trafiktillstånd för godstransporter. Vi förmedlar professionella trafikansvariga konsulter på nolltid. Våra trafikansvariga konsulter har avlagt proven i yrkeskunnande som krävs för att få trafiktillstånd för gods, vilket betyder att de som externa trafikansvariga konsulter kan kliva in och hjälpa dig i din verksamhet.

Vad krävs för att få arbeta i trafiken?

Det är ett väldigt ansvarsfullt arbete att köra godstransporter med lastbil och andra transportfordon. Det ställer höga krav på förarens kunskap såväl som skicklighet. Av denna anledningen finns det därmed också en lag och en förordning som reglerar kraven på yrkesförarkompetens. Denna lag omfattar krav på grundutbildning, som efter ett godkänt prov leder till ett yrkesförarbevis som gäller i fem år. Chauffören behöver sedan förnya detta bevis vart femte år genom att genomföra en fortbildning som innefattar minimum 35 timmar. Yrkesförarkompetens och fortbildning är därmed en nödvändighet som varje yrkeschaufför måste inneha.

Det är specifika krav som ska uppfyllas för att få ett trafiktillstånd och nedan kan du läsa mer om dessa krav ytterligare:

  • Yrkeskunnande 
  • Kunskapsprov 
  • Kravet om gott anseende
  • Tillräckliga ekonomiska resurser

Vi bakom Trafiktillstand.nu

Puffer AB är stolta över att vara den drivande kraften bakom Trafiktillstand.nu, Yrkestrafiktillstånd.se och Trafikansvarigkonsult.se. Vi är dedikerade till att erbjuda omfattande tjänster och stöd för dem som söker trafiktillstånd och behöver expertis inom området. Genom våra plattformar strävar vi efter att underlätta ansökningsprocessen och tillhandahålla pålitlig information för att göra hela upplevelsen smidig och framgångsrik för våra klienter och partners.